در حال نمایش یک نتیجه

ضایعات پنبه

پنبه ضایعاتی در صنایع ریسندگی و بافندگی کاربرد فراوانی دارد البته این کاربرد بستگی به نوع ضایعات پنبه نیز دارد.